№7 / 2020

  1. Rudko A.I., Konikov D.L., Sidorov K.O., Ilyinova Yu.G.
  2. Ananyina O.V., Khorolsky M.D., Ramenskaya G.V., Zhukov E.A., Maslennikova N.V.
  3. Shormanov V.K., Shvets O.M., Belikova M.A., Tarasova O.V.
  4. Zimenkina N.I., Kurkin V.A.
  5. Ageev V.P., Kulikov O.A., Gurevich K.G., Shlyapkina V.I., Zaborovsky A.V.
  6. Suldin A.S., Puchnina S.V., Suldin A.V.
  7. Shakirova D.Kh., Ugoltsova V.N., Abdulganieva D.I., Safiullin R.S., Yarkaeva F.F.
  8. Safiullin R.S., Muslimova N.N., Gribova Ya.V., Garifullina G.Kh.
  9. Imamaliev B.A., Fayzieva Z.T.