№4 / 2016

 1. Kompantsev D.V., Sagradyan G.V., Aroyan M.V., Nikulina T.M.
 2. Fitisova A.I., Nemyatykh O.D., Narkevich I.A., Drozd M., Evtushenko E.N.
 3. Narkevich I.A., Umarov S.Z., Narkevich I.A.
 4. Bokov D.O., Samylina I.A.
 5. Kogan E.G., Kiseleva A.N., Elagina E.M.
 6. Kulikov O.A., Ageev V.P., Inchina V.I., Minaeva O.V., Repina E.A.
 7. Obluchinskaya E.D., Kosman V.M., Pozharitskaya O.N., Shikov A.N.
 8. Kurkina A.V., Afanasyeva P.V., Kurkin V.A., Platonov I.A., Pavlova L.V.
 9. Shilova I.V., Kuvacheva N.V., Samylina I.A.
 10. Zemtsova N.P., Turetskova V.F., Makarova O.G.
 11. Demina N.B., Nader A., Anurova M.N., Smirnov V.V., Bardakov A.I., Krasnyuk I.I.
 12. Yunuskhodzhaeva Kh.G., Ismailova M.G., Vypova N.L.
 13. Ivkin D.Yu., Karpov A.A., Dracheva A.V., Pitukhina N.N., Ivkina A.S., Buryakina A.V., Teslev A.A.
 14. Yankova V.G., Gribanova S.V., Udyanskaya I.L., Grigoryeva V.Yu., Krasnyuk I.I., Galaiko A.I.