№3 / 2022

  1. Dedov D.V.
  2. Ageev V.P., Shlyapkina V.I., Kulikov O.A., Tararina L.A., Zaborovskiy A.V.
  3. Kovaleva N.A., Trineeva O.V., Gudkova A.A., Kolotneva A.I., Nosova D.K.
  4. Potapova D.A., Rendyuk T.D.
  5. Kamaeva S.S., Merkureva G.Yu.,, Safiullin R.S., Merkureva D.Yu., Zakirova G.I.
  6. Chepilo D.A., Gegechkori V.I., Shchepochkina O.Yu., Chadova N.N., Levko A.A., Shestakov V.N.
  7. Pyatigorskaya N.V., Nikolenko N.S., Kravchenko A.D. ,
  8. Imamaliev B.A., Aripova N.B., Ganiev U.Kh.
  9. Samedinov R.S., Nabiev A. N., Tulyaganov S.Kh.