The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
CAS Source index (USA)
Web of Science Group (USA)

№5 / 2015

 1. Lyskov N.B., Semenov V.I., Samylina I.A.
 2. Polkovnikova Yu.A., Dzyuba V.F., Selina N.P.
 3. Nguen Tkhi Kuin Ngan, Bobkova N.V., Ermakova V.A.
 4. Shapovalova V.A., Shapovalov V.V., Shapovalov V.V., Terekhova O.V.
 5. Kaminskaya I.A., Moshkova L.V.
 6. Poddubnaya M.I., Vainshtein V.A.
 7. Yankova V.G., Gribanova S.V., Udyanskaya I.L., Krasnyuk (Jr. I.I.), Lozhkin Yu.A., Gobyzov O.A.
 8. Trofimov S.V., Stepanova E.F., Obidchenko Yu.A.
 9. Fokina E.G.
 10. Abdrashitov R.Kh., Gildeeva G.N., Ramenskaya G.V., Smirnov V.V.
 11. Kishchenko Yu.M., Parfeinikov S.A., Adzhienko V.L., Shkodina T.V., Nazarenko Yu.P.
 12. Sakanyan E.I., Bunyatyan N.D., Lavrenchuk R.A., Bichenova K.A., Kovaleva E.L., Mitkina L.I.
 13. Sannikova E.G., Frolova O.O., Kompantseva E.V., Popova O.I.
 14. Teryoshina N.S., Tsukanov Yu.V., Samylina I.A.