№5 / 2015

 1. Lyskov N.B., Semenov V.I., Samylina I.A.
 2. Polkovnikova Yu.A., Dzyuba V.F., Selina N.P.
 3. Nguen Tkhi Kuin Ngan, Bobkova N.V., Ermakova V.A.
 4. Shapovalova V.A., Shapovalov V.V., Shapovalov V.V., Terekhova O.V.
 5. Kaminskaya I.A., Moshkova L.V.
 6. Poddubnaya M.I., Vainshtein V.A.
 7. Yankova V.G., Gribanova S.V., Udyanskaya I.L., Krasnyuk (Jr. I.I.), Lozhkin Yu.A., Gobyzov O.A.
 8. Trofimov S.V., Stepanova E.F., Obidchenko Yu.A.
 9. Fokina E.G.
 10. Abdrashitov R.Kh., Gildeeva G.N., Ramenskaya G.V., Smirnov V.V.
 11. Kishchenko Yu.M., Parfeinikov S.A., Adzhienko V.L., Shkodina T.V., Nazarenko Yu.P.
 12. Sakanyan E.I., Bunyatyan N.D., Lavrenchuk R.A., Bichenova K.A., Kovaleva E.L., Mitkina L.I.
 13. Sannikova E.G., Frolova O.O., Kompantseva E.V., Popova O.I.
 14. Teryoshina N.S., Tsukanov Yu.V., Samylina I.A.